In het beleidsplan van de Stichting ter bevordering van het fantastische genre worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • uitleg wat het fantastische genre is en waarom het belangrijk is dat het bevorderd wordt.
  • de doelen, op basis van de missie en visie, die de Stichting de aankomende jaren concreet wil gaan verwezenlijken en hoe dat aangepakt wordt.
  • De te ontplooien activiteiten.
  • De benodigde en al gerealiseerde inkomsten van de Stichting en waar dat geld aan besteed is/zal worden.

Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.

  • het werk dat de instelling doet: Het bevorderen van het fantastische genre in de breedste zin van het woord en in elk geval op het gebied van literatuur, film, games, strips en (beeldende) kunst. Dit bestaat onder ander uit het organiseren van de Paul Harland Prijs schrijfwedstrijd en andere wedstrijden, het beheren van websites ter promotie van het fantastische genre (de eigen Stichtingswebsite,  Hebban Fantasy, de Paul Harland Prijs website en andere indien nodig), Het organiseren en bijdragen aan evenementen en workshops en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • de manier waarop de instelling geld werft: De Stichting vraagt subsidies aan, schrijft fondsen aan voor sponsoring en benadert potentiële donateurs. Daarnaast worden de kosten van de Stichting deels gedekt uit deelnamekosten aan (schrijf)wedstrijden, workshops en andere activiteiten.
  • het beheer van het vermogen van de instelling: De Stichting maakt per jaar en per activiteit een begroting. Het vermogen van de Stichting bestaat momenteel enkel uit financiële middelen, op de stichtingsrekening.
  • de besteding van het vermogen van de instelling: De Stichting besteedt het vermogen aan het uitvoeren van activiteiten, de promotie daarvan, nevenkosten en de onkosten van het bestuur.